Onze organisatie

De rol van de overheid en Gemeente Utrecht verandert constant. De stad staat nooit stil in haar ontwikkeling. Gemeente Utrecht voert taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners, bezoekers en gasten. We voeren landelijk en eigen beleid uit. Het gemeentebestuur heeft de taak om deze keuzes te maken. Over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen. Juist daarom heeft ons werk impact.

De gemeente Utrecht werkt vanuit verschillende organisatie onderdelen aan de opgaven voor de stad. Onderstaand vind je meer informatie over onze organisatie onderdelen. Tijdens je aanmeldprocedure kun je aangeven welk organisatieonderdeel je het meest aantrekkelijk of uitdagend vindt, we proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden maar garanderen niet dat je op je voorkeursplek aan het werk zal gaan.

Raadsorganen

De Griffie en het stafbureau van de Rekenkamer vallen onder Raadsorganen. Dit organisatie onderdeel heeft een uitzonderlijke positie binnen de gemeente Utrecht, omdat niet het college maar de Gemeenteraad haar werkgever is. De Griffie ondersteunt de Gemeenteraad en de vaste raadscommissies bij hun werk. Zij voert het secretariaat van de raad, bereidt besluitvorming voor en zorgt voor de informatievoorziening. Verder verzorgt de Raadsgriffie de communicatie vanuit de Gemeenteraad over besluitvorming en het werk van de raad. We zijn een relatief jonge afdeling met een platte organisatie. Samen met de rekenkamer en de fractiemedewerkers werken we hard voor de raad en onze stad. De hectiek is groot en geen dag is hetzelfde.

Ontwikkelorganisatie Ruimte

De Ontwikkelorganisatie Ruimte werkt aan de stad vanuit de disciplines stedelijke-, ruimtelijke-, economische ontwikkeling en de mobiliteit van de stad. Gezond Stedelijk Leven voor iedereen; dat is wat we willen! Met die passie werken we integraal aan diverse (ruimtelijke) opgaven. We vertrouwen hierbij op de professionaliteit van onze medewerkers; we geven veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Alleen door samenwerking maken we de stad samen met de vele partners, ondernemers en bewoners nog mooier. We organiseren ons in gildes. De ontwikkelorganisatie Ruimte bestaat uit 6 Gildes en de vakgroep Erfgoed.

Werk & Inkomen

Werk en Inkomen levert een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de stad en richt zich op het vergroten van de zelfstandigheid van inwoners van Utrecht. We geloven in de eigen kracht van mensen. We ondersteunen werkzoekenden richting de arbeidsmarkt en het weer meedoen in de maatschappij. We onderhouden intensieve contacten met werkgevers, sociaal ondernemers, en regiogemeentes, want zonder banen geen werk. Daarnaast bieden wij Utrechters financiële ondersteuning als zij tijdelijk geen inkomsten hebben, en helpen we bij schulden. We bieden huishoudelijke hulp en aanpassingen thuis, en hulpmiddelen om mobiel te blijven.

Stadsbedrijven

Het dagelijks werk van Stadsbedrijven is het visitekaartje van de gemeente. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het beheren, onderhouden of reinigen van de openbare ruimte, sportlocaties, zwembaden, parkeergarages, begraafplaatsen en welzijnsaccommodaties, de bereikbaarheid van en in de stad, bomen of grachten; iedereen ziet ons werk!

Bestuur & Concernstaf

De Bestuur en Concern Staf (BCS) is de afdeling die de Gemeentesecretaris/algemeen directeur, de directieleden en het college van Burgemeester & Wethouders ondersteunt en adviseert. We doen dat op het gebied van bestuurlijk relatiebeheer, strategieontwikkeling, regionale en (inter-) nationale samenwerking en concernsturing op de gemeentelijke bedrijfsvoering. Ook is deze stafdienst de schakel tussen het bestuur, de directie en de ambtelijke organisatie. De BCS is verantwoordelijk voor soepele besluitvorming op bestuurlijk en directieniveau.

Intern Bedrijf: Facilitair & Huisvesting

Facilitair & Huisvesting (F&H) is verantwoordelijk voor de huisvesting en facilitaire dienstverlening in het stadskantoor, het stadhuis en 13 locaties in de verschillende wijken van de stad Utrecht.  We zijn de motor van de interne dienstverlening binnen een groeiende en ambitieuze gemeentelijke organisatie. Klantgerichtheid staat bij ons centraal en is verankerd in een werkwijze op basis van vier kernwaarden: ‘zorgvuldig’, ‘enthousiast’, ‘proactief’ en ‘samen’. De wereld om ons heen verandert continu waardoor F&H in beweging is. Dit maakt ons werk dynamisch en vraagt om flexibiliteit. We kijken naar wat we beter en slimmer kunnen doen.

Intern Bedrijf: Projectmanagement Bureau

Het Projectmanagementbureau (PMB) verzorgt project-, en programmamanagement. Daarnaast leveren we organisatieadvies, interim-management, planningsadvies, allround- en projectondersteuning en leanmanagement. Sinds 1996 realiseren wij projecten in de stad op het gebied van ruimtelijke ordening, maatschappelijke ontwikkeling, veiligheid en evenementen. In projectmanagement is multidisciplinaire, flexibele en tijdelijk inzetbare menskracht belangrijk. Het PMB werkt voornamelijk in opdracht van de gemeentelijke organisatieonderdelen. We zijn geworteld in de gemeente en betrokken bij de samenleving. Onze medewerkers kennen de gemeentelijke organisatie, maar ook het netwerk om de gemeente heen.

Maatschappelijke Ontwikkeling

Utrecht is een stad waar kinderen kunnen spelen, sporten, leren en gezond en veilig opgroeien. Een stad waar volwassenen goed wonen, werken, sporten en recreëren. Een stad waar oudere en kwetsbare bewoners de ondersteuning en zorg krijgen die zij nodig hebben om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving. De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) levert belangrijke bijdragen aan het realiseren van deze ambities.

Centraal in het werk bij MO staat een aantal ‘strategische’ opgaven. Dit zijn complexe opgaven die de afdelings- en teamgrenzen overstijgen en die veel vragen van degenen die eraan werken. Eén voorbeeld van zo’n opgave is het realiseren van zelfstandige woonruimte voor mensen die uit een instelling verhuizen naar het ‘gewone leven’. Maar ook: werken aan voldoende goede maatschappelijke voorzieningen in nieuwbouw-gebieden, zoals langs het Merwedekanaal. Medewerkers van MO zijn sterk betrokken bij hun werk, omdat het gaat óm mensen. Bij MO maken we ‘het verschil maken’ voor alle bewoners.