Het stadhuis. In beeld staat de tekst Utrecht heeft jou nodig.

Raadsgriffier / Directeur Raadsorganen

Raadsgriffier / Directeur Raadsorganen

 • wo
 • 36 uur
 • 7436 - € 10530
 • Solliciteer vóór 11 augustus 2024

Wie ben jij?
Je bent stevig, duidelijk, verbindend en overtuigend. Jouw leiderschapsstijl past bij de ambitieuze stad en raad die we zijn. Een stad die volop in ontwikkeling is. Een stad die blijft groeien en tegelijkertijd zichzelf blijft. Een stad waar iedereen erbij hoort en zich thuis voelt. Uitdagingen die daarbij horen, pakken we samen op. Als griffier adviseer en ondersteun je de raad om de eigen ontwikkeling hand in hand te laten gaan met de ontwikkeling van de stad. Je brengt rust en stabiliteit waar dat nodig is en brengt beweging waar dat de stad, de raad en de Raadsorganen ten goede komt. Je creëert de omstandigheden waarin de raad als collectief en de raadsleden als individu het beste uit zichzelf kunnen halen. Je stimuleert de raad tot het nemen van besluiten die de werkwijze van de raad verbeteren en de raad nog beter in positie brengen. Je staat voor het belang en de positie van de raad en zorgt voor een goede verbinding met college en ambtelijke organisatie. Waar polarisatie en verharding van de samenleving ook in onze raad weerklinken, weet jij te verbinden. Passen jouw leiderschap en ambities bij onze raad en Raadsorganen? En wil jij jouw talenten voor Utrecht inzetten? Reageer dan snel!

Wij zijn op zoek naar een griffier die het belang dat wij hechten aan culturele diversiteit en inclusie deelt en bevordert. Wij moedigen kandidaten van diverse achtergronden aan om te solliciteren en samen met ons te bouwen aan een meer inclusieve organisatie.

Wat zijn onze uitdagingen?
Utrecht is relatief gezien de snelst groeiende stad van Nederland. De stad groeit van circa 375.000 inwoners naar ongeveer 475.000 in 2040. Bovendien veranderen steden onder invloed van diverse internationale en nationale trends en ontwikkelingen. De uitdagingen van deze tijd op inhoud, maar ook op vertrouwen in de overheid, vragen veel van raad, college, griffie en ambtelijke organisatie. Zeker omdat de raad het, als volksvertegenwoordiging, cruciaal vindt de grote uitdagingen waar de gemeente in deze periode voor staat, samen met de stad, met Utrechters aan te pakken. De gemeente Utrecht biedt ruimte aan iedereen. We zien talent als basis en diversiteit als kracht om samen betere resultaten te behalen.

De raad heeft een grote verantwoordelijkheid om de brug te bouwen met inwoners die de gemeente niet vanzelfsprekend bereiken. Sommige inwoners vinden bijvoorbeeld dat veranderingen te snel gaan en hebben verminderd vertrouwen in de overheid en de democratie. Daarom investeert de raad in contact met de stad en in kennis van de lokale democratie, onder andere via het democratieprogramma. En ook in laagdrempeligheid van raad en de gemeente, via raadsleden, via de griffie, het ombudsloket en de referendumcommissie. Democratische instrumenten, tegenspraak, meedoen: het is voor iedereen, ongeacht welke hulp en informatie je daarbij nodig hebt.

Voor Raadsorganen in het algemeen en de griffier-directeur in het bijzonder, is het een uitdaging om met groeiende complexiteit, een groeiend aantal raads- en commissieleden, hoge verwachtingen van inwoners en beperkte capaciteit en middelen de ondersteuning en advisering blijvend te laten aansluiten bij de behoeften van volksvertegenwoordigers en inwoners.

Wat is de context van de functie?
Het generieke functieprofiel voor de griffier in het advies ‘Op weg naar gelijkwaardige verhoudingen’ van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de VNG is van toepassing op onze griffier. Naast de hierin beschreven reguliere taken van de griffier, kent de functie van griffier/directeur Raadsorganen van de gemeente Utrecht de volgende context:

Griffier
Als griffier ben je eindverantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van de gemeenteraad. Met een spilfunctie in het bestuur van de gemeente Utrecht zet je je proactief in voor het belang en de positie van de raad. Als omgevingsbewuste en politiek-bestuurlijk sensitieve adviseur breng je de Utrechtse gemeenteraad (nog beter) in positie en draag je zorg dat de raad zijn verantwoordelijkheid optimaal waar kan maken en op een professionele manier zijn rol kan spelen in het politieke besluitvormingsproces. In contacten met de raad, de fracties, de burgemeester, de ambtelijke organisatie en verschillende gremia toon je je een strategisch adviseur en een sterke en onafhankelijke persoonlijkheid. Dat vraagt om een rechte rug, maar tegelijkertijd om kundig meebewegen in een wisselend veld vol uiteenlopende politieke belangen. Een sociaal sterk en verbindend karakter is dan ook een vereiste.

Daarnaast wordt van jou verwacht dat je een politiek neutrale rol vervult. Neutraal in de zin dat de griffier in staat is álle fracties c.q. raadsleden in de raad optimaal te ondersteunen. Als griffier ga je integer om met de informatie die je door spelers uit het lokale bestuur wordt aangedragen.

Directeur Raadsorganen
Als directeur Raadsorganen ben je een strategisch en mensgericht leider met een scherp oog voor bedrijfsvoering. Het organisatieonderdeel Raadsorganen bestaat uit de afdelingen Griffie, Rekenkamer, Bedrijfsbureau, Democratieprogramma, Ombudsloket en Referendumcommissie. Raadsorganen is van de 20 organisatieonderdelen van de gemeente Utrecht het enige onderdeel dat rechtstreeks voor de gemeenteraad werkt. Van de 6.000 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie werken er 50 binnen Raadsorganen. Zij ondersteunen en adviseren de raad, 45 raadsleden en 60 commissieleden en de 10 onafhankelijke bestuursleden van de Rekenkamer, het Ombudsloket en de Referendumcommissie. Je hebt een pragmatische aanpak en bent gericht op het realiseren van doelen. Als directeur Raadsorganen word je bijgestaan door de MT-leden met ieder een of meerdere opgaven en een afdeling, waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Wat is het doel van de functie?
Doel van de functie is om de raad optimaal te ondersteunen, met als resultaat een goed functionerende raad, die in positie is en in verbinding is met de stad en de ambtenaren. Daarnaast draag je als directeur Raadsorganen de verantwoordelijkheid voor een zeer goed functionerend organisatieonderdeel binnen de context van de gemeentelijke organisatie. Met een scherp oog voor efficiency en effectiviteit streef je naar innovatieve oplossingen die bijdragen aan de positionering van de raad en het welzijn van alle medewerkers. Hierin werk je samen met de 19 andere directeuren in de gemeentelijke organisatie.

Als griffier zorg je voor een gezond evenwicht in jouw rol als eerste adviseur van de gemeenteraad en jouw rol als directeur Raadsorganen. Gelet op de omvang van het organisatieonderdeel is jouw rol veeleer strategisch en delegerend.

Wat is jouw positie?

Je bent:

 • Strategisch adviseur van de (plaatsvervangend) voorzitter van de raad, de gemeenteraad en het Dagelijks Bestuur van de raad;
 • Directeur van het onderdeel Raadsorganen;
 • Onderdeel van de De20, het managementteam van de ambtelijke organisatie.

Als griffier:

 • Voer je overleg met de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de raad.
 • Voer je overleg met fractievoorzitters en voorzitter van de raad in het Dagelijks Bestuur.
 • Heb je doorlopend contact met fractievoorzitters en raadsleden, griffiemedewerkers en andere leden van Raadsorganen.
 • Heb je overleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris in de bestuurlijke driehoek.
 • Heb je contacten, vooral op strategisch niveau, met De20 en topambtenaren binnen de gemeente Utrecht.
 • Heb je een afstemmingsrelatie met de Rekenkamer en het Ombudsloket.
 • Voer je per kwartaal gesprekken met de werkgeverscommissie.
 • Heb je regelmatig contact met de griffiers van de G4, de provincie, de 100.000+ gemeenten in de regio ter afstemming van projecten en overleg over bovengemeentelijke zaken en met de griffiers van de Eerste en Tweede Kamer.
 • Heb je contacten met de VNG, het Ministerie van BZK, commissies en de beroepsverenigingen voor raadsleden en griffiers over lopende ontwikkelingen en regelmatige deelname aan expertiseteams vanuit de VNG en/of BZK.

Als directeur Raadsorganen:

 • Voer je overleggen met het managementteam van Raadsorganen.
 • Ben je lid van De20, het directeurenoverleg van de gemeentelijke organisatie, en neem je deel aan
 • Stuurgroepen die voortkomen uit De20.
 • Voer je overleggen met de ambtelijke organisatie.

Wat zijn de resultaatgebieden en producten?

 • Advies aan de raad op het gebied van organisatie, werkwijze, strategische positionering ten opzichte van het college, de ambtelijke organisatie, verbonden en regionale partijen en naar de inwoners.
 • Optimale inrichting en uitvoering van het politiek-bestuurlijk besluitvormingsproces.
 • Coördinatie van de werkzaamheden voor de Rekenkamer, het Ombudsloket en de Referendumcommissie.
 • Leiding geven aan de medewerkers van griffie, bedrijfsbureau en Democratieprogramma en bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden en voer je overleg met de OR.

Wat zijn essentiële situaties?
Als griffier adviseer en ondersteun je de raad in het zo goed mogelijk doen van zijn werk. De raad bestaat uit 45 leden met 16 verschillende fracties. Het verschil in politieke ideologie maakt dat de belangen vaak uiteenlopen. Zeker in politiek zware dossiers komt het erop aan dat je je sterk bewust bent van en rekening houdt met de agenda van de politiek, jouw neutraliteit daarbij voor ogen houdt en passende adviezen blijft geven. Competenties die daarbij horen zijn: onafhankelijkheid, sociaal vaardig, omgevingbewustzijn, adviesvaardigheid, zelfverzekerd.

Als griffier maak je deel uit van de driehoek van burgemeester, gemeentesecretaris en griffier.
Gedrieën vinden jullie een passende samenwerkingsvorm. Maar primair moet jij als griffier met de raad een samenwerkingsrelatie opbouwen. Dit vergt van jou dat je goed in staat bent om relaties op te bouwen en in stand te houden, zonder dat je daarbij jouw onafhankelijkheid en kritische blik naar jezelf en anderen prijsgeeft. Competenties die daarbij horen zijn: samenwerken en ambitie.

Als directeur Raadsorganen geef je leiding aan een veranderende organisatie met professionele medewerkers die graag willen excelleren in hun vak. De medewerkers werken teamoverstijgend en resultaatgericht samen aan projecten die als doel hebben de ‘core business’ te verbeteren. Competenties die daarbij horen zijn: (coachend) leidinggeven, visie, prioriteren en overtuigen.

Over welke kennis en ervaring beschik je?
Bij de gemeente Utrecht vinden wij het belangrijk dat jij jezelf kan zijn. Daarom zijn wij benieuwd naar wie jij bent. De functie van griffier/directeur Raadsorganen in Utrecht is vergelijkbaar met die van griffier van gemeenteraden in de andere G4 gemeenten. De aanvullende professionalisering en verbreding van de ambtelijke organisatie van de raad is kenmerkend voor de ambitie van één van de jongste raden van Nederland. Utrechtse raadsleden geven hun rol als volksvertegenwoordiger vorm vanuit de wens continu te bouwen aan vertrouwen in de lokale democratie en met nabijheid en openheid het beste te bereiken voor onze inwoners.

Je hebt een academisch werk- en denkniveau. Je hebt affiniteit met het gemeente- en bestuursrecht en hebt een breed en scherp inzicht in en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen. Mocht je nog over onvoldoende kennis beschikken van de gevraagde rechtsgebieden, dan toon je je bereid je hierin te laten opleiden.

Daarnaast beschik je over bewezen kwaliteiten als directeur in een bestuurlijk complexe omgeving die voor een deel beheerst wordt door actualiteit en nieuws. Je hebt ervaring als coachend leidinggevende. Je beschikt over kennis en ervaring op het gebied van (versterking van) bedrijfsvoering, passend bij de omvang van het organisatieonderdeel. 

Welke vereisten zijn er nog meer?

 • Je beschikt over een onafhankelijke, daadkrachtige en sociaalvaardige persoonlijkheid met een op samenwerking gerichte instelling en een heldere visie op lokaal bestuur.
 • Je bent bestand tegen de ‘eenzaamheid’ van de functie die het gevolg is van het spanningsveld waarin je als griffier/directeur Raadsorganen opereert.
 • Je werkt samen waar het kan en spreekt aan en escaleert waar het moet.
 • Je bent cultuursensitief en draagt onze doelstellingen op het gebied van diversiteit en inclusie actief uit.
 • Ten slotte ben je gedreven, digitaal vaardig en bereid om buiten de normale kantooruren te werken en bereikbaar te zijn.

Over welke competenties beschik je?

 • Gericht op verbinding, samenwerking en teambuilding
 • Enthousiasmerend, inspirerend en coachend
 • Mensgerichtheid, empathie, toegankelijkheid
 • Resultaatgerichtheid en besluitvaardigheid
 • Onafhankelijkheid en politieke neutraliteit
 • Visie en strategie
 • Omgevingsbewustzijn en politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Adviesvaardigheid
 • Flexibiliteit en schakelvermogen
 • Zelfreflectie  

Wat bieden wij jou?
De gemeente Utrecht biedt een aantrekkelijk werkklimaat waarin veel aandacht is voor loopbaanontwikkeling en inzet van talent. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 10.530,- bruto per maand (schaal 17 gemeentelijke CAO) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten.

Inclusieve organisatie
Als je je herkent in het profiel nodigen wij jou van harte uit te solliciteren. Bij de gemeente Utrecht streven we ernaar een afspiegeling te zijn van onze prachtige stad. Hierbij draait het naast je talent en kennis ook om wie jij bent en wat jij meebrengt. Lees hier meer over onze inclusieve organisatie.

Procedure
Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman ∙ Bestuur & Management. Als je meer informatie wilt over deze vacature, kun je telefonisch of per WhatsApp contact met hem opnemen via nummer 06-50244791.

Als je belangstelling hebt voor de functie, stuur dan jouw brief en CV. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je dit uitsluitend doen via de website www.bestman.nl.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature. Door te klikken op 'Solliciteren', word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels. Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Het inwinnen van referenties, een integriteitsscan en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Reageren kan uiterlijk op zaterdag 10 augustus aanstaande
De presentatie van kandidaten staat gepland op 22 augustus aanstaande.
De eerste gespreksronde staat gepland op 27 augustus aanstaande van 17.00 tot 23.00 uur.
De tweede gespreksronde vindt begin september plaats.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met

Axel Overmeen

Senior recruiter 0628826520


Jouw sollicitatieprocedure

Je solliciteert

Je solliciteert

Eerste contact

Eerste contact

Kennismaken

Kennismaken

Vervolggesprek

Vervolggesprek

Welkom bij Utrecht

Welkom bij Utrecht

Uitgelichte vacatures