Vier collega's wandelen over de moreelsebrug, met op de achtergrond het stadskantoor en Utrecht Centraal Station. In beeld staat de tekst Utrecht heeft jou nodig.

Onze Organisatieonderdelen

Hieronder vertellen we je meer over de verschillende organisatieonderdelen binnen de gemeente Utrecht.

Ontwikkelorganisatie Ruimte

Bij de Ontwikkelorganisatie Ruimte werken we met ruim 700 medewerkers aan alle vraagstukken die te maken hebben met de ruimte in de stad. Onze uitdaging is het aantrekkelijk en bereikbaar houden van de Utrecht als groeiende stad. Dit stelt extra eisen aan het inpassen van mobiliteit, groen, bedrijvigheid en woonvoorzieningen in de schaarse ruimte.

De projecten en vraagstukken waarmee we ons bijvoorbeeld bezighouden zijn:

 • duurzame mobiliteit;
 • gezond leefklimaat;
 • de energietransitie;
 • woningmarkt in balans;
 • werk voor iedereen;
 • de Omgevingswet.

Vastgoedorganisatie Utrecht

Al het vastgoed van de gemeente Utrecht valt onder de verantwoordelijkheid van de Vastgoedorganisatie Utrecht (VGU). Je kunt hierbij denken aan schoolgebouwen, sportaccommodaties, de Domtoren of (fiets)parkeervoorzieningen. Het gaat om zo’n 1.000 panden en zo’n 326 hectare grond.

Gemeentelijk vastgoed is belangrijk voor de stad. Daarom zorgen wij ervoor dat:

 • er overal in de stad genoeg huisvesting is voor activiteiten die bijdragen aan doelstellingen van de gemeente;
 • we mens- en milieubewust bouwen;
 • de gemeentelijke voorzieningen goed beheerd worden voor iedereen die er gebruik van maakt.

Ben je nieuwsgierig naar wat we nog meer doen? Bekijk de video over het werken bij de vastgoedafdeling van de gemeente Utrecht.

Veiligheid

Zorgen voor een veilige stad is één van de belangrijkste taken van de gemeente Utrecht. In de Gemeentewet en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat namelijk dat de burgermeester verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. De afdeling Veiligheid ondersteunt de burgemeester hierin.

Aan een veilige stad werken we samen met politie, het openbaar ministerie en natuurlijk de inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen in de stad. We werken samen aan een stad waar mensen veilig zijn en zich veilig voelen.

Maatschappelijke Ontwikkeling

Sporten met een beperking, digitale vaardigheden aanleren, beter leren lezen en schrijven of samen koken. Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert activiteiten waarbij inwoners hun talenten ontdekken, meedoen en erbij horen.

Dit doen we dichtbij de inwoners en samen met uitvoeringsorganisaties, zoals de buurteams, zorginstellingen, scholen, welzijnsorganisaties en sportverenigingen. De leefwereld van de doelgroep staat daarbij centraal en we kijken altijd naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Uiteraard altijd met oog voor veiligheid.

Wijken

Elke wijk in Utrecht heeft zijn eigen karakter. Bij het organisatieonderdeel Wijken weten we dat als geen ander. Onze specifieke kennis over de verschillende wijken en buurten van Utrecht delen we graag. Dit doen we in de vorm van:

Buurtkennis

Wij verzamelen zoveel mogelijk kennis over wat er nodig is in de buurten. Deze informatie maken we zo duidelijk mogelijk voor iedereen. Het verhaal delen we met de juiste mensen binnen de organisatie.

Participatie

Er zijn verschillende projecten waarin organisatieonderdelen samenwerken om bij te dragen aan de doelstellingen van de stad. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen de juiste informatie hebben uit de wijken. Ook ondersteunen we gemeentebrede kennisdeling en beheren we de wijkplatforms.

Initiatief

We benutten de kracht van de stad door waardevolle initiatieven binnen de gemeente te stimuleren en ondersteunen. Door creatief mee te denken en beleid te maken voor het Initiatievenfonds vergroten we de kans op succes.

Culturele Zaken

Kunst kleurt de stad en levert een waardevolle bijdrage aan een aantrekkelijke stad met gezond stedelijk leven voor iedereen. Daarom geven wij Utrechters de kans hun talenten te ontwikkelen en te groeien. Met succes, want Utrecht heeft een groot, vernieuwend en divers cultuuraanbod van hoog niveau. Zoals bekende musea, festivals en podia.

In de openbare ruimte en gebouwen kan iedereen genieten van onze beeldende kunstcollectie en er zijn vele culturele broedplaatsen. Utrecht biedt ook veel amateurkunst, wijkcultuurhuizen en een goed aanbod amateurkunsteducatie in de wijken.

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Het verbeteren van de leefbaarheid van Utrecht is een belangrijke taak voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Door vergunningen te verlenen, toezicht te houden en in te zetten op handhaving zorgen we ervoor dat voor de inwoners duidelijk is wat kan en mag. Hierbij hebben we oog voor alle belangen die spelen in de stad en werken we samen met partners binnen en buiten de organisatie.

VTH is een grote organisatie die bestaat uit:

 • Handhavers op straat,
 • Inspecteurs in de bebouwde omgeving,
 • Vergunningverleners,
 • Stafmedewerkers waaronder bestuursadviseurs, planning & control, automatisering en de welstandscommissie.

Stadsbedrijven

Het dagelijkse werk van Stadsbedrijven is zichtbaar voor iedereen in Utrecht. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het beheren van sportlocaties of het onderhouden van bomen, grachten en riolen. Onze missie? Gezond stedelijk wonen, werken en leven voor iedereen. Nu en in de toekomst. Hoe we dit doen? Wij beheren, onderhouden, reinigen en verduurzamen de openbare ruimte. Zo zorgen we voor een schone, veilige en prettig leefbare stad. Elke dag weer!

Ook bewegen we mee met ontwikkelingen, door ons te richten op de thema’s ‘Dichtbij’, ‘Digitaal’ en ‘Duurzaam’. Hoe dit precies zit, leggen we uit in deze video.

Werk en Inkomen

Werk en Inkomen is het vangnet voor inwoners voor wie het (tijdelijk) financieel tegenzit. We begeleiden Utrechters naar werk. Kan werken nog niet, dan stimuleren we actief meedoen en bieden we financiële ondersteuning waar nodig.

Inwoners hebben soms te weinig of geen inkomen. Dit kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat ze hun baan zijn kwijt geraakt, gescheiden zijn, nog maar net in Nederland wonen of schulden hebben. Met hulpverleners, organisaties, bedrijven en ondernemers helpen we hen op weg. Ook kunnen inwoners terecht voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Denk aan een rolstoel, scootmobiel of hulp in de huishouding.

Volksgezondheid

Volksgezondheid bewaakt, beschermt en bevordert een gezonde toekomst van onze inwoners. Dat doen we samen met inwoners en partners. Onze belangrijkste taken zijn:

 • jeugdgezondheidszorg;
 • inspectie kinderopvang;
 • sociaal-medische zorg aan Utrechters in een zeer kwetsbare situatie;
 • monitoren van de volksgezondheid.

We werken samen met de GGD regio Utrecht bij het bestrijden van infectieziekten en op het gebied van reizigersgeneeskunde. Ook werken we samen in het centrum seksuele gezondheid om soa’s te voorkomen, op te sporen en te bestrijden.

Publiekszaken

Publiekszaken bestaat uit een staf en drie afdelingen: het Klantcontactcentrum, Burgerzaken en het Bedrijfsbureau.
Ons Klantcontactcentrum heeft als belangrijkste taak het beantwoorden van vragen van bewoners en ondernemers, en het doorverwijzen van iedereen die vragen heeft over de dienstverlening van de gemeente.

Burgerzaken behandelt alle zaken die te maken hebben met de burgerlijke stand en de Basisregistratie personen. Zo kun je denken aan het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels, of het verwerken van verhuizingen van inwoners.

 

Iemand wordt geholpen door een medewerker bij een service balie. In beeld staat de tekst Utrecht heeft jou nodig.